Gạo Hữu Cơ

3%
Gạo Ruộng Rươi Xát Mộc 05kg
7%
Gạo ST25 Ruộng Rươi Xát Trắng 01kg
19%
Gạo Lứt Đen Ruộng Rươi 01kg
8%
Gạo Ruộng Rươi Xát Dối 02kg
13%
Gạo ST25 Ruộng Rươi Xát Dối 01kg